Ông Vũ Quang Chính
Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Vũ Quang Chính là thành viên trẻ trong Ban Điều hành của HungHau Holdings. Cho dù ở cương vị nào, Ông cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong hơn 07 năm làm việc tại HungHau Holdings, Ông Vũ Quang Chính đã giữ các chức vụ như:

  • Tổng Giám đốc Điều hành HungHau Holdings
  • Giám đốc Điều hành Tài chính HungHau Holdings
  • Tổng Giám đốc Công ty CP Giáo dục Hùng Hậu
  • Giám đốc Tài chính Kế toán Công ty CPPT Hùng Hậu

Hiện tại, Ông đang giữ chức vụ Giám đốc Điều hành HungHau Holdings.