Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

Tổng Giám đốc Điều hành

Ông Từ Thanh Phụng

Giám đốc Điều hành Thường trực

Ông Nguyễn Minh Đức

Giám đốc Điều hành Dự án

Ông Võ Minh Khang

Giám đốc Điều hành Sản phẩm

Ông Trần Thanh Hương

Giám đốc Điều hành Kinh tế

Ông Vũ Quang Chính

Giám đốc Điều hành Tài chính