Ông Từ Thanh Phụng

Giám đốc điều hành thường trực

Ông Nguyễn Minh Đức

Giám đốc điều hành kinh tế

Ông Võ Minh Khang

Giám đốc điều hành sản phẩm

Bà Nguyễn Thanh Hà

Giám đốc điều hành tài chính